Gwybodaeth i rieni =

Information for parents. by Anglesey (Wales). County Council (1996-). Education Department.

Publisher: Cyngor Sir Ynys Môn = Isle of Anglesey County Council in Llangefni

Written in English
Published: Pages: 1010 Downloads: 423
Share This

Edition Notes

Welsh and English text.

Other titlesInformation for parents.
The Physical Object
Pagination10,10p.
Number of Pages1010
ID Numbers
Open LibraryOL17456861M

Gwybodaeth i Rieni / Information for parents and carers Corff Llywodraethol / Governing Body Staff Yr Ysgol / School Staff Today is World Book Day, and we all celebrated by dressing up as our favourite characters. We also chose our favourite story, and drew the cover to the book. Awdur nofelau a storïau byrion, a llenor ar gyfer y sgrîn, oedd Roald Dahl (13 Medi – 23 Tachwedd ).Roedd yn enwog am ei lyfrau ar gyfer oedolion a phlant yn arbennig. Ganwyd Dahl yng Nghaerdydd i rieni sciroccowinds.com ei fedyddio yn yr Eglwys Norwyaidd ar bwys y bae. Mynychodd Ysgol Repton yn Swydd sciroccowinds.com i'r amlwg yn yr au gyda'i waith ar gyfer plant ac oedolion, Bu farw: 23 Tachwedd (74 oed), Achos: . Annwyl Rieni / Warchodwyr, Mae gwybodaeth defnyddiol a phwysig ar gael ar y doleni isod i gynorthwyo Rhieni a Gofalwyr i sicrhau bod eu plant yn ddiogel wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd. Following the English book fair recently held at the Hafan at Gwynllyw between the 20thth January, it is a pleasure to announce that £ worth of. "Bydden i'n hoffi gweld cefnogaeth i rieni ti ddim yn ca'l instruction book o gwbwl, Dywedodd y byddai'n croesawu rhoi gwybodaeth i rieni ar ddiwedd tymor yr haf - "rwbeth syml bo' rhieni.

BBC Plant Mewn Angen Llythyr Gwybodaeth i Rieni'r Cyfnod Sylfaen - What is this resource useful for? Dyma lythyr at rieni/gofalwyr. Gallwch ddefnyddio'r llythyr i roi gwybod i rieni/ gofalwyr am y gweithgareddau codi arian rydych wedi'u trefnu ar gyfer BBC Plant Mewn Angen. Gwybodaeth i Rieni/Parent Information; Cymorth â Darllen / Reading Support; Cymorth â Darllen. Click on the link to see a list of Interactive Book 'Apps'. 'Apps' Cymraeg / Welsh 'Apps' Cliciwch ar y wefan i weld rhestr o 'apps' Cymraeg addysgol. Click on the link to see a list of Welsh educational 'apps'. Listen and respond appropriately with growing attention and concentration. Show interest in books and follow stories that are read. Understand that written symbols have meaning and begin to communicate by using words and phrases and short sentences. Calculate in a variety of ways through games and classroom activities. Add and subtract. Llawlyfr lliwgar, syml a chryno yw hwn sy'n cyflwyno'r iaith Gymraeg a glywir yn y gymuned ysgol i rieni di-gymraeg. Llawlyfr i rieni di-gymraeg. Cymraeg yn yr Ysgol Gynradd. Mae ‘Darllen a Deall gyda Sam’ yn dysgu plant sut i ddarllen a chodi gwybodaeth o storiâu syml.

Swansea Family Information Service Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol Abertawe. likes. We are a one stop shop, providing free, quality, impartial information on a wide range of Childcare, Family. Annwyl rieni Er gwybodaeth: Byddem yn cynnal noson i rannu gwybodaeth ynglyn â’r Cwricwlwm newydd, hybu darllen a gwaith cartref yn fuan. Bydd y digwyddiad yn neuadd yr ysgol gyda chyfleusterau gwarchod plant os bydd angen. Mi fyddem yn cadarnhau y dyddiad yn fuan. Hefyd, gallaf ond annog y llyfr yma i rywun sydd angen syniadau a strategaethau er mwyn ymarfer sgiliau sylfaenol adref. Ysgol Gynradd Gwaelod-Y-Garth Primary School. Croeso i 5C! Shwmae? Croeso i ddosbarth 5C. Rydyn ni'n ddosbarth bywiog, hapus ac y tymor yma rydyn ni wedi dewis dysgu am . Graham Joyce has 72 books on Goodreads with ratings. Graham Joyce’s most popular book is Some Kind of Fairy Tale. Graham Joyce has 72 books on Goodreads with ratings. Graham Joyce’s most popular book is Some Kind of Fairy Tale.

Gwybodaeth i rieni = by Anglesey (Wales). County Council (1996-). Education Department. Download PDF EPUB FB2

Llyfrau Llyfrgell / Library Books: Llythyron gwybodaeth i rieni/ Information and correspondence for parents. Hwyl yn yr haul / Fun in the sun; Tasgiau i wneud adref a phethau i'ch helpu adref/ Homework tasks and things to help you at home. Apps defnyddiol/Useful Apps. GWYBODAETH I RIENI A RHIENI BEDYDD Trwy Fedydd daw person yn aelod o’r Eglwys, daw ef neu hi’n rhan o deulu Duw a chael yno’r teimlad o berthyn, perthyn i gymdeithas o Gristnogion sy’n fyd eang ac yn cofleidio pawb, a lle y mae croeso a chartref i bawb.

Gwybodaeth i Rieni - 4 Bydd yr Awdurdod yn cydymffurfio â dewis rhieni nes cyrraedd rhif mynediad yr ysgol. Mae’r rhif mynediad yn adlewyrchu gallu ysgol i dderbyn plant ar sail arwynebedd llawr yr ysgol a chyfrifir yn defnyddio fformwla Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth i rieni / Information for parents HANES: will be visiting Ysgol Gyfun Bydd y gwersi Hanes yn cyd-fynd â llawer o’r hyn a ddysgir yn y gwersi Cymraeg, gan Contrary to previous terms, we will be reading a factual book in the Welsh literacy lessons about the Sixties. In the English lessons we will be reading John Lennon’s.

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the books to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. The books will be changed at the teachers discretion. Mar 22,  · Info Parents Book W_Layout 1 23/09/ Page 3. Cynnwys Llythyr i Rieni Cynnwys.

Tudalen 2 Tudalen Addysg yn Ninas a Sir Abertawe gan gynnwys Coleg Gwˆyr. book/magazine to Gwybodaeth i rieni = book. •Interest in the topic •Motivation to enjoy reading and to use reading as a relaxation tool. •Adroddiad blynyddol i rieni yn cyfeirio at lwyddiannau a chamau nesaf mewn llythrennedd.

•Every subject will check and suggest improvements to pupils’ language skills. Gwybodaeth Blwyddyn Pedwar i Rieni - Tymor y Gwanwyn. Reading Books. Group Guided Reading has proven to be very successful in providing the children with the opportunities to develop their ‘higher-order reading skills’ – understanding the characters and plot in the story, getting deeper meaning from the book.

Mae’r llyfrynnau hyn yn cynnwys gwybodaeth i rieni a gofalwyr am yr Her Rigymu, gyda rhigymau, caneuon a cherddi i blant eu dysgu. Lawrlwytho Poster Siwrnai’r Her Rigymu. Lawrlwytho Poster Siwrnai’r Her Rigymu. I’w ddefnyddio mewn ystafelloedd dosbarth i gofnodi’r rhigymau rydych chi’n eu.

Ble i fynd am ragor o gyngor, cymorth a gwybodaeth. Arbennig o ddefnyddiol i rieni a gofalwyr maeth. My Social Stories Book gan Carol Gray (). Teaching the Unteachable: Practical ideas to give teachers hope and help when behaviour management strategies fail gan Marie Delaney ().

British Heart Foundation is a registered Charity No. Registered as a Company limited by guarantee in England & Wales No.

Registered office at Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7AW. The pages inside this book have been deliberately left blank so that your child and you can create your very own book; have fun writing words, small sentences and/or adding photographs, stickers or drawing pictures to tell your own story.

Pori Drwy Stori is funded by the Welsh Government and brought to you by Book Trust Cymru, the. Gwybodaeth Ddefnyddiol/Useful information. Mae llyfrgell yr ysgol ar agor i rieni bob dydd Gwener rhwng Come and choose extra books/magazines/DVD's etc for the weekend.

Gwaith cartref a llyfrau darllen yn yr adran Iau/Homework and reading books arrangements in the junior department. Jan 23,  · A complete part course in one book, using photo-strip cartoons; with grammar, exercises, conversations and vocabulary. A good start for the more ambitious learner.

A CD is also available. Welsh for Parents. Dyma gwrs 3-CD i ddysgwyr sy’n dechrau dysgu Cymraeg. Wedi ei ddylunio, ei brofi a’i sgwennu gan genhedlaeth o rieni.

Gwybodaeth i Rieni. 2 Contents Page Introductory letter to the school 4 School Details 5 Plan of the School 6 then published in a book which is on sale for all to purchase and read.

Welsh Welsh is taught as a second language to children of all ages. Llythyron gwybodaeth i rieni/ Information and correspondence for parents Hwyl yn yr haul / Fun in the sun Tasgiau i wneud adref a phethau i'ch helpu adref/ Homework tasks and things to help you at home.

arbennig i rieni. Rydym eisiau’ch helpu i roi’r dechrau gorau posibl i’ch mab neu ferch yn ystod eu taith ymgeisio. Byddwn yn anfon cylchlythyr e-bost atoch pob mis gyda gwybodaeth, cyngor a newyddion perthnasol i bob cam o’r cylch ymgeisio.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau’ch enw a manylion cyswllt, a’r. Cyflwyniad adferol i rieni Tachwedd 30 docx Gwybodaeth breichiadau rhag y ffliw/ Flu Vaccinations information _Children Flu leaflet_Welsh_FINAL sciroccowinds.com Mae cadw ein plant a'n pobl ifanc yn ddiogel rhag niwed yn bryder mawr drwy'r amser.

Mae'r adnoddau rhianta isod yn rhoi gwybodaeth berthnasol i chi beth bynnag fo oedran eich plentyn. Rydym yn gobeithio y bydd y tudalennau hyn yn adnodd ac yn ganllaw defnyddiol iawn i rieni a gofalwyr mewn perthynas â chadw plant yn ddiogel rhag niwed.

Information for Candidates Gwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr Useful Information For Parents Gwybodaeth Ddefnyddiol i Rieni Pupils and staff pulled out the stops to celebrate a character from their favourite book. Prospectus. Prosbectws. Estyn. ESTYN. Extra-Curricular. Allgyrsiol. Admissions. Derbyniadau.

To The Top. Gwybodaeth I Rieni 19/20; Gwefan Derbyn i Ysgolion; Gwybodaeth i Rieni; Diogelwch ar-lein; Diogelu ac Amddiffyn Plant; Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion; Gwisg Ysgol a Canllaw i Rieni; Llythrennedd; Rhifedd; Siartiau Dosbarth; Rhestrau Prisiau Cafeteria; Prydau Ysgol am Ddim; Grant Amddifadedd Disgyblion; Newid manylion cyswllt; Bwlio – Canllaw.

Gallwch nawr ddefnyddio cynnwys y BBC drwy’r dyfeisiau Amazon Alexa a Google Home, a reolir â llais. Yn y dyfodol, byddwn yn cefnogi hyd yn oed mwy o’r mathau yma o ddyfeisiau. Gwybodaeth gweithdai darllen/Reading workshop information. Cyflwyniad Noson Rieni ar helpu gyda darllen Chwefror sciroccowinds.com; Apiau sciroccowinds.com; Oxford Owl Mewngofnodwch am fynediad at lyfrgell e-lyfrauClick on class log-in for access to e-book librry.

A Book Swop was also arranged, and many pupils brought in their used books in exchange for other books. Due to the success of the Book Swop, it will continue for a few weeks, so pupils if you have any unwanted books, bring them to the Hafan.

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr 3 Yn ystod tymor yr haf ynbydd plant o Flwyddyn 2 i 9 yn sefyll profion cenedlaethol mewn darllen a rhifedd (rhesymu). Mae’r daflen hon yn egluro beth fydd y profion yn ei olygu a’r hyn fydd canlyniadau’r profion yn ei ddweud am ddysgu eich plentyn. Gwybodaeth i rieni a gofalwyr Pam fod gennym.

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Cyhoeddiadau/ Announcements. Tystysgrifau Haf yn barod i gasglu o'r ysgol // Summer certificates ready for collection from school. Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd. darparu gwybodaeth, cymorth ac arweiniad AM DDIM ar bob agwedd ar ofal plant, gwasanaethau plant a phobl ifanc.

sciroccowinds.com PwyntTeulu Cymru. Dyma safle newyddion dwyieithog sy’n cynnig llinell gymorth a gwybodaeth i rieni, gofalwyr ac unrhyw un sy’n gyfrifol am blentyn neu berson ifanc.

Site news. Gwybodaeth Gyffredinol (General Information) Llythron i rieni/Letters to parents. Polisiau Ysgol / School Policies. Adnoddau Cyfrwng Cymraeg Cyfredol. Llawlyfr y chweched (fersiwn Gymraeg) Llawlyfr y chweched (fersiwn Saesneg) Dewis Clwb. Calendr Ysgol |. Defnyddia cynghorau lleol a Chynulliad Cenedlaethol Cymru y Gymraeg yn iaith lled-swyddogol, gan ddosbarthu deunydd llenyddol a hyrwyddol yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg (e.e., llythyron at rieni o'r ysgol, gwybodaeth llyfrgelloedd, gwybodaeth cynghorau ac ati) ac mae'r mwyafrif o arwyddion ffyrdd yng Nghymru yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan Iaith swyddogol yn: Cymru.

Gwybodaeth i Rieni / Information to Parents. sciroccowinds.com; Reading Quiz team meeting the author of the book 📚 on Pontypridd Common, the location of one of the stories.

Cenwch y Clychau i Dewi 15/2/18 - Please learn the words by St Davids Day. Dysgwch erbyn Dydd Gwyl Dewi. Llythrennedd a Rhifedd – Gwybodaeth i rieni: clawr. Rhifedd – Mae gwybodaeth am sut mae rhifedd yn cael ei ddysgu yn yr ysgol ar gyfer rhieni ar gael drwy’r ddolen hon.

Llyfryn Rhifedd Fel rhan o’n gwaith i ymateb i flaenoriaeth rhifedd cenedlaethol, rydym wedi diwygio ein cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni ar strategaethau rhifedd.We use cookies to give you the best experience and to help improve our website.

By closing this banner or by continuing to use the site, you agree to this.10/02/ There’s so much happening locally over the February holidays!

Family Information Flintshire / Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint has set up a Group for parents and carers to share ideas for events and activities which will keep the children busy while they’re off school – we’d love you to join 😀😀.